เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงงานผลิตน้ำดื่ม

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงงานผลิตน้ำดื่ม
โรงงานผลิตน้ำดื่ม

เอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการงานอาหาร

 1. ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตอาหาร (ขอใหม่)
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรรู้
 3. แบบตรวจGMPอาหาร
 4. แบบตรวจGMPน้ำดื่ม
 5. แบบตรวจGMPอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
 6. คู่มือผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุฉบับการ์ตูน
 7. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี GMP
 8. คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด update
 9. แบบรายงานสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่ม
  1. บันทึกและรายงานที่ใช้ในการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
  2. แบบรายงานการล้างย้อน
  3. แบบบันทึกการล้างอุปกรณ์
  4. บันทึกการตรวจสอบหลังล้างถังบรรจุเก่า
  5. แบบรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง
  6. บันทึกการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
  7. บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ประจำวัน
  8. บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปี
  9. แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบด้วยชุดทดสอบคลอรีน
  10. รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มพร้อมจำหน่าย
  11. บันทึกการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ในมือและในภาชนะบรรจุด้วย SWAB TEST
  12. บันทึกการทำความสะอาดสถานที่ผลิตน้ำดื่ม
  13. บันทึกการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง
  14. รายงานการบรรจุและตรวจสอบหลังบรรจุน้ำดื่ม
  15. รายงานการจำหน่ายน้ำดื่ม